نیروی اراده، خلق عادت

پیروزی متعلق به کسانی است که بیشترین پشتکار و بیشترین اراده را داشته باشند

403,000 تومان